છોકરો અને છોકરી એકસમાન નથી..?

21મી સદીનો સૌથી વધું ચર્ચાતો પ્રશ્ન અને સ્ત્રીજાતીની સતત અપાતી લડત કે અમે પૂરુષોની સમોવડી છીએ..! અને પૂરુષોની સતત એ મથામણ કે પૂરુષો વગર કદી સ્ત્રીનું અસ્તિત્વ જ ના હોઇ શકે..! પણ આમાં સાચું કોણ..?   જો આપણે ભુતકાળ પર નજર નાખીએ તો એ સ્પષ્ટ દેખાશે કે પૂરુષોએ હમેંશા સ્ત્રી પર શાશન કર્યુ છે અને … વાંચન ચાલુ રાખો છોકરો અને છોકરી એકસમાન નથી..?

Advertisements

Is India Secular? or are we united?

Recent days the topic of intolerance got a huge attention. In a secular country like India, discussion about intolerance is not acceptable but it is happening in India. So here question arises that, is India a secular country..?? Before we discuss, let's understand what secular state is. "Secular state claims to treat all its citizens … વાંચન ચાલુ રાખો Is India Secular? or are we united?